Projekt

Witajcie na rynku pracy

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci Ostateczni – instytucje rynku pracy, instytucje zajmujące się polityką społeczną w zakresie polityki zatrudnienia, szkoły ponadgimnazjalne.

Realizowane zadania – przeprowadzenie badań i analiz rynku pracy w województwie opolskim w zakresie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji zatrudnionego personelu oraz dostępnych na rynku regionalnym usług szkoleniowych pod kątem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, pomoc w opracowaniu części opisowej, harmonogramu i budżetu i kontrola zgodności projektu z wymogami dokumentacji konkursowej oraz założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uszczegółowienia POKL.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Bondyra Krzysztof. Doradztwo społeczne i gospodarcze