Projekt

01.01.2007 r. – 01.04.2008 r.

Wielkopolskie rzemiosło wobec instytucji rynku pracy

Działanie 1.1 schemat a) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Realizowane zadania – realizacja badań mających na celu: ocenę jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy, określenie oczekiwań rzemieślników odnośnie pożądanych kierunków i trybów kształcenia zawodowego, analiza wielkopolskiego rynku pracy.

Zakres obowiązków – prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu, obsługa Biura Projektu, współpracaz Menedżerem Projektu oraz Koordynatorem ds. badań i analiz, współtworzenie sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z postępów w realizacji projektu, pomoc przy organizacji szkoleń i konferencji, stały nadzór nad poprawnością realizacji projektu pod względem dokumentacji projektowej oraz przepisów prawnych dotyczących realizacji projektu finansowanego z funduszy strukturalnych, aktualizacja strony internetowej Projektu.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu