Projekt

01.06.2006 r. – 29.02.2008 r.

Teraz JA! Szkolenia zawodowe i aktywizujące dla kobiet bezrobotnych z Wielkopolski

Działanie 1.6 schemat a) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – kobiety bezrobotne z województwa wielkopolskiego, których status jest zgodnyz Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz definicjami zawartymi w Uzupełnieniu Programu SPO RZL i Wytycznych dla Beneficjentów Ostatecznych, projekt przewiduje udział 555 kobiet.

Realizowane zadania – przeprowadzenie szkoleń z zakresu: obsługi komputera dla początkujących i zaawansowanych, prowadzenia księgowości, kadr – płac ZUS, obsługi sekretariatu i kas fiskalnych. Szkolenia z zakresu sprzedawcy, rachunkowości, kadr-płac-ZUS są uzupełnione o moduł zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Szkolenia zawodowe powiązane są ze spotkaniami
z psychologami w formie warsztatów.

Zakres obowiązków – współtworzenie projektu – przygotowanie opisowej części wniosku w Generatorze Wniosków, przeprowadzenie analizy wśród doradców zawodowych z Powiatowych Urzędów Pracy w Wielkopolsce, dotyczącej sytuacji kobiet bezrobotnych w Wielkopolsce, preferencji szkoleniowych przyszłych uczestniczek, przygotowanie dokumentacji konkursowej – załączników, budowanie harmonogramów szkoleń, wprowadzanie bieżących zmian do generatora wniosków wynikających z postanowień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS w Warszawie.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    PHSU Szkoleniowiec/ Szkoleniowiec Sp. z o.o.