Projekt

Rzemiosło a kształcenie zawodowe w regionie

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci Ostateczni – instytucje rynku pracy, instytucje zajmujące się polityką społeczną w zakresie polityki zatrudnienia, szkoły ponadgimnazjalne.

Realizowane zadania – diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie
z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy (woj. łódzkie).

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, pomoc w opracowaniu części opisowej, harmonogramu i budżetu i kontrola zgodności projektu z wymogami dokumentacji konkursowej oraz założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uszczegółowienia POKL.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Bondyra Krzysztof. Doradztwo społeczne i gospodarcze