Projekt

05.09.2005 r. – 31.01.2007 r.

Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM

Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Beneficjenci Ostateczni – środowisko naukowo-badawcze Uniwersytetu (pracownicy naukowo-badawczy – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy; doktoranci, studenci, pracownicy naukowo-techniczni) oraz najbliższe otoczenie (jednostki otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, władze regionalne i lokalne).

Realizowane zadania – konferencje, seminaria oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom przedsiębiorczości, innowacyjności oraz własności intelektualnej.

Zakres obowiązków – prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu, nadzór nad finansami, współtworzenie sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z postępów w realizacji projektu, organizacja szkoleń
i konferencji (rejestracja gości, kontakt z prelegentami, organizacja sal, materiałów dotyczących tematyki spotkania), kontakt z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami nauki podczas indywidualnych spotkań – omawianie szans na współpracę pomiędzy Uczelnią a gospodarką.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu