Projekt

01.02.2007 r. – 31.03.2008 r.

Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Beneficjenci Ostateczni – środowisko naukowo-badawcze Uniwersytetu (pracownicy naukowo-badawczy – profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy; pracownicy naukowo-techniczni) oraz najbliższe otoczenie (jednostki otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, władze regionalne i lokalne).

Realizowane zadania – konferencje, seminaria oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom przedsiębiorczości, innowacyjności oraz własności intelektualnej.

Zakres obowiązków – prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu, nadzór nad finansami, współtworzenie sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z postępów w realizacji projektu, współprowadzenie
i organizacja szkoleń i konferencji (rejestracja gości, kontakt z prelegentami, organizacja sal, materiałów dotyczących tematyki spotkania), kontakt z przedsiębiorcami oraz przedstawicielami nauki podczas indywidualnych spotkań – omawianie szans na współpracę pomiędzy Uczelnią a gospodarką, udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich – Nauka dla Gospodarki (06.2007 r.), udział
w zewnętrznych konferencjach i spotkaniach dotyczących: możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Uczelnią a gospodarką, rozwoju regionu Wielkopolski, rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów
i absolwentów uczelni wyższych.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu