Projekt

01.10.2008 r. – 31.10.2009 r.

Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich

Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci Ostateczni – uczniowie klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Realizowane zadania –wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które nie ze swojej winy mają problemy
z realizacją materiału szkolnego oraz pomoc psychologiczna. Celami szczegółowymi projektu są: poznanie technik pamięciowych, skuteczne uczenie się i zapamiętywanie oraz pokazanie jak łatwo można nauczyć się mówić w obcym języku.

Zakres obowiązków – prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu, współtworzenie sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z postępów w realizacji projektu, dbałość o prowadzenie działań promocyjnych zgodnych z wytycznymi IP.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Wielkopolski Instytut Jakości