Projekt

Kształcenie zawodowe w województwie lubelskim

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci Ostateczni – instytucje rynku pracy, instytucje zajmujące się polityką społeczną w zakresie polityki zatrudnienia, szkoły ponadgimnazjalne.

Realizowane zadania – diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie
z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy (woj. lubelskie).

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, pomoc w opracowaniu części opisowej, harmonogramu i budżetu i kontrola zgodności projektu z wymogami dokumentacji konkursowej oraz założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uszczegółowienia POKL.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Bondyra Krzysztof. Doradztwo społeczne i gospodarcze