Projekt

Badanie zmian na rynku pracy w powiecie drawskim, choszczeńskim, świdwińskim, łobeskim, wałeckim

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Realizowane zadania – przeprowadzenie badań z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji rynku pracy na temat trendów rozwojowych
w województwie zachodniopomorskim.

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, pomoc w opracowaniu części opisowej, harmonogramu i budżetu i kontrola zgodności projektu z wymogami dokumentacji konkursowej oraz założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uszczegółowienia POKL.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Bondyra Krzysztof. Doradztwo społeczne i gospodarcze