Projekt

Badanie zmian na rynku pracy na północy województwa wielkopolskiego p. pilski, złotowski, chodzieski, czarnkowsko – trzcianecki, wągrowiecki.

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Realizowane zadania – przeprowadzenie badań z przedstawicielami władz samorządowych, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji rynku pracy na temat trendów rozwojowych
w województwie wielkopolskim.

Zakres obowiązków – współtworzenie wniosku o dofinansowanie projektu, pomoc w opracowaniu części opisowej, harmonogramu i budżetu i kontrola zgodności projektu z wymogami dokumentacji konkursowej oraz założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uszczegółowienia POKL.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Bondyra Krzysztof. Doradztwo społeczne i gospodarcze