Projekt

Analiza rynku pracy Gminy Świecie

Działanie 2.1 schemat b) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz instytucje i organizacje działające na lokalnym rynku pracy: Gminne Centrum Informacji, Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej, Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, władze samorządowe.

Realizowane zadania –analiza lokalnego rynku pracy gminy Świecie, w tym: zdiagnozowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy, określenie zawodów nadwyżkowe i deficytowych w środowisku lokalnym, określenie potrzeb lokalnych pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji zawodowych pracowników, przeprowadzenie analizy lokalnej oferty edukacyjnej i szkoleniowej, dokonanie analizy zbieżności pomiędzy dostępną ofertą edukacyjno – szkoleniową, a potrzebami uczestników lokalnego rynku pracy, podanie prognozy zatrudnienia w formie monografii dotyczącej lokalnego rynku.

Badania, warsztaty, seminarium oraz akcja promocyjna posłużą do diagnozy i wskazania metod przeciwdziałania nierównowadze rynku pracy oraz upowszechnienia wypracowanych rozwiązań.

Zakres obowiązków – współtworzenie projektu – popracowanie opisowej części wniosku w Generatorze Wniosków, przygotowanie dokumentacji konkursowej – załączników.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    Bondyra Krzysztof. Doradztwo społeczne i gospodarcze