Projekt

01.11.2006 r. – 31.03.2008 r.

ALTER EGO – Szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działanie 1.5 schemat a) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Beneficjenci Ostateczni – osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tzn. osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków oraz osoby bezdomne, projekt obejmuje przeszkolenie 224 osób.

Realizowane zadania – realizacja szkoleń: kwalifikacyjnych-spawania, operatora wózka widłowego; doskonalących z zakresu: obsługi komputera dla początkujących, grafiki komputerowej, malarza;
z zakresu aktywizacji zawodowej.

Zakres obowiązków – współtworzenie projektu – opracowanie opisowej części wniosku w Generatorze Wniosków, przygotowanie dokumentacji konkursowej – załączników, budowanie harmonogramów szkoleń, wprowadzanie bieżących zmian do Generatora Wniosków wynikających z postanowień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS w Warszawie.

  • Kategoria

    Projekty,

  • Klient

    PHSU Szkoleniowiec/ Szkoleniowiec Sp. z o.o.